Time flies

فروردین ۹۹ — دائما یکسان باشد حال دوران، غم بخور؛ هان؟ درسته آقا؟ بله امروز موقع غروب که این جمله را برای خودم ساختم خواستم عنوان پست قرارش دهم ولی گفتم نه از ا...

در حاشیه

سخته خود رو شرح‌دادن. این رو کسی می‌فهمه که از بچگی با خودش درگیر بوده و در تلاش برای فهم و شرح خودش. خیلی باید ریز شد از جزئیات نوشت ویرایش کرد. برای همین ممکن...