درباره

Texts From Last Night
یادداشت‌هایی از شب گذشته
Perhaps everything about me — In Praise of Baran
شاید همه‌چیز درباره‌ی من — در ستایش باران

Epithet: Baran
ــــــــــ   :Name
Surname: Pourerfan

Abstract: An error at Being, “Unhappy Consciousness”, Transcendental transgender.