The highest life is mathematics

گفته بود خوشبختانه باران ارث پدری هیچ‌کس نیست، من فکر می‌کنم ادبیات هم اینگونه است. اما مطمئنم که فلسفه اینگونه نیست، فلسفه به تعداد فیلسوفان پدر دارد یعنی فلسف...

تابوت عهد

پریشب مثل خیلی از روزها که وضع خونه آزاردهنده‌ست و جای نفس‌کشیدن هم نیست عاصی شدم و به مامان گفتم: «واقعاً یکی از آرزوهام اینه که وقتی مردم هیچ‌کدوم از اعضای خو...