در ستایش باران

وقتی دوران کارشناسی را می‌گذراندم سعی می‌کردم هر روز و هر کلاسش را خوب حس کنم، عجله‌ای برای اتمامش نداشتم، روزهای خیلی کمی داشت که بی‌حوصله و بی‌علاقه بودم. اما...