چند قدم به پیش

این روزها — هفته‌ی سوم شهریور — وضعیّت و شرایط در محیط (جامعه) برای کسی که در ایران است گویا است، تعریفی ندارد. شاید از جهاتی بدتر از قبل شده. من که نه آدمی اجت...