تو حس قشنگی هستی

این نوشته ربط مستقیمی به‌عنوانش ندارد؛ فقط چند شب پیش یکی بهم گفت «تو حس قشنگی هستی» و دوست داشتم این رو توی متنم بیارم. خواستم درباره‌ی موفقیت از دغدغه‌های اصل...